REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM

Preambuła 

§ 1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z aplikacji MotiFlow, a także zasady jego funkcjonowania. Zawarte w nim treści dotyczą świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Definicje 

§ 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usługodawcy – należy przez to rozumieć MOTIFLOW Anna Pawlak z siedzibą w Pleszewie (63-300) przy ul. Poznańska 106, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego nr NIP: 6171573579, nr REGON: 251013034. Adresie e-mail Usługodawcy – należy przez to rozumieć adres e-mail kontakt@motiflowapp.com przeznaczony do kontaktu z Usługodawcą. Danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Koncie – należy przez to rozumieć dostępne dla danego Użytkownika miejsce w aplikacji MotiFlow, dostępne po dokonaniu procesu logowania. Za jego pośrednictwem Użytkownik może zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi, a także korzystać z usług aplikacji MotiFlow. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny na stronie motiflowapp.com Aplikację MotiFlow– należy przez to rozumieć platformę edukacyjną MotiFlow dostępną w Internecie. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Usł ugodawcą a Użytkownikiem. Usłudze – należy przez to rozumieć świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkowniku – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającego z aplikacji MotiFlow po wcześniejszym utworzeniu Konta.

Prawa i obowiązki Użytkownika 

§ 3. Użytkownik ma prawo do następujących Usług: a) utworzenia Konta, b) korzystania z modułów dostępnych w aplikacji MotiFlow. § 4. 1. Użytkownik ma obowiązek umieszczania w swoim profilu jedynie danych prawdziwych i go dotyczących. 2. Użytkownik ma prawo modyfikacji oraz usuwania zamieszczonych danych.

Warunki korzystania z aplikacji MotiFlow

§ 5. 1. Techniczne warunki korzystania z aplikacji MotiFlow mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 2. W celu prawidłowego korzystania z aplikacji MotiFlow wymagane jest: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa. 3. Dostęp do aplikacji MotiFlow może odbywać się za pośrednictwem komputera. 4. W przypadku niektórych funkcji aplikacji MotiFlow, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”. 5. Usługodawca dołożył wszelkich starań mających na celu bezpieczne korzystanie przez Użytkowników z aplikacji MotiFlow, w szczególności poprzez stworzenie Polityki prywatności oraz Polityki bezpieczeństwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 6. Aplikacja MotiFlow działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających stronę aplikacji MotiFlow, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z aplikacji MotiFlow. Brak obsługi plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z aplikacji MotiFlow, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego Konta.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

§ 6. 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, przesłania go do aplikacji MotiFlow oraz dokonania płatności abonamentowej. 2. Rejestrując Konto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę. 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta. § 7. 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 1 roku. 2. Po upływie okresu obowiązywania Umowy, Użytkownik ma możliwość jej przedłużenia o kolejny okres 1 roku. W tym celu musi wykupić abonament. Ponowna rejestracja konta nie jest wymagana. § 8. 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika nie wymaga podania przyczyny. 2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę zostaje potwierdzone wysłaniem wiadomości e-mail na adres Użytkownika widniejący w danych Konta. 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika odbywa się poprzez wybranie opcji „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu do Konta.

Rejestracja i obsługa Konta 

§ 9. 1. Założenie Konta polega na wybraniu przez Użytkownika loginu, hasła, wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłania go do aplikacji MotiFlow . 2. Konto nie zostanie założone, jeśli wybrany przez Użytkownika login został wcześniej zarejestrowany w aplikacji MotiFlow. § 10. 1. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia, c) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), d) miejsce pracy, e) zainteresowania. 2. Dane należy wprowadzać w polach formularza do tego przeznaczonych. § 11. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania wpisanych danych. § 12. 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe bądź nieaktualne, wzywa on go do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. 2. W przypadku zwłoki Użytkownika ze zmianą danych Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta. § 13. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. § 14. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom, a także korzystanie z Kont należących do innych podmiotów. § 15. 1. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła. 2. Ze względu bezpieczeństwa zalecane jest zmienianie hasła, co 30 dni. Aplikacja MotiFlow nie będzie wymuszała zmiany hasła, a także przypominała o takiej czynności. § 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo gromadzenia i przechowywania danych Użytkownika związanych z procesem logowania do Konta, w szczególności: a) adresu IP połączenia, b) metody i czasu połączenia.

Dostęp do modułów 

§ 17. Aplikacja MotiFlow umożliwia dostęp do następujących modułów: a) Wiedzy – Blog, b) Wizji, c) Celów, d) Mocy, e) Akcji, f) Wdzięczności.

Opłaty 

§ 18. 1. Uzyskanie dostępu do Usług możliwe jest po uiszczeniu abonamentu. 2. Do wyboru są następujące abonamenty: a) TWOJA MOTYWACJA 1 ROK, za 999 zł – zapewniający dostęp przez 12 miesięcy do modułów: Wizji, Celów, Mocy, Akcji, Gracji b) TWOJA MOTYWACJA 1 ROK PRO, za 1995 zł – zapewniający dostęp przez 12 miesięcy do modułów: Wizji, Celów, Mocy, Akcji, Gracji 3. Po wyborze abonamentu Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do systemu umożliwiającego dokonanie bezpiecznej transakcji bankowej. 4. Moduły zostaną automatycznie aktywowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

Dane osobowe 

§ 19. 1. Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkownika zgodnie przepisami Ustawy, Polityki prywatności oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu: a) realizowania Usług, b) dostarczania Użytkownikowi informacji związanych z korzystaniem z aplikacji MotiFlow. § 20. Usługodawca pełni funkcję Administratora danych osobowych. § 21. Usługodawca dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Reklamacje 

§ 22. Wszelkie reklamacje związane z Usługą oraz działaniem aplikacji MotiFlow mogą być zgłaszane na Adres e-mail Usługodawcy, a także pocztą na adres siedziby Usługodawcy. § 23. a) oznaczenie Użytkownika: login lub imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, b) przedmiot reklamacji, c) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. § 24. 1. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji. 2. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1 Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 3. Użytkownik zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. § 25. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w jego funkcjonowaniu. 2. W przypadku dokonania ingerencji w Konto Usługodawca powiadomi pisemnie Użytkownika o zakresie podjętych czynności oraz ich celu. Korzystanie z aplikacji MotiFlow § 26. 1. Zabronione są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie aplikacji MotiFlow. 2. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się działań wskazanych w ust. 1 nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. § 27. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechnienia o nich informacji. § 28. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. § 29. Usługodawca nie będzie wysyłać do Użytkowników materiałów reklamujących towary i usługi podmiotów innych, niż Usługodawca. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność 

§ 30. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w aplikacji MotiFlow, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych. § 31. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania aplikacji MotiFlow, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z aplikacji MotiFlow. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia. § 32. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

Postanowienia końcowe 

§ 33. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z treścią nowego Regulaminu z zaznaczeniem dokonanych zmian. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na nowe brzmienie Regulaminu w przypadku, w którym nie przekaże Usługodawcy oświadczenia o braku zgody na nowie brzmienie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o nowej treści Regulaminu. § 34. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.