REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow

Ostatnia zmiana: 2019.04.09

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresem www.motiflowapp.com (zwanym dalej Programem) jest MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Pleszewie, przy ul.Poznańskiegj 106. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności, oraz Regulaminu firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow.

§ 2
IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO MotiFlowApp.com

 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować aplikację motywacyjną (zwany dalej aplikacją Motywacyjną lub ) celem zwiększenia sprzedaży usług firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow.
 2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie punktów przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem, a szczegółowe zasady związane z naliczaniem punktów z danych tytułów oraz przeliczania ich na konkretne korzyści dla Partnerów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, którego modyfikacje nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na łamach , albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika.
 3. W przypadku zmiany treści Załącznika nr 1 Partner zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Idea Programu zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności zwerbowanych przez nich klientów firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt , objawiającej się dokonywaniem w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow zakupów, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Partnerów.

§ 3
NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Złotym Programie Partnerskim pod adresem: http://www./users/sign_up
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany – pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z aktywnego udziału w Programie.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.
 7. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 8. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, której treść Partner ma obowiązek wygenerować ze strony WWW, wydrukować, podpisać i przesłać Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Partnerowi.
 9. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 10. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.
 11. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, a także zawierających informację handlową o nowych usługach firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projeku MotiFlow, o promocjach firmy MOTIFLOW Anna Pawlak, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 12. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).
 13. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 14. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4
ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług oferowanych w firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do aplikacji MotiFlow w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  1. nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
  2. nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  3. nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane;
 4. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Organizator uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow lub jego usługi.
 5. Stron WWW zaopatrywanych przez Partnera w baner, może być więcej niż jedna, przy czym Partner zawsze musi wskazać Organizatorowi adresy stron, na których umieszcza lub ma zamiar umieścić baner reklamowy.
 6. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
  1. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  2. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na swojej stronie od: aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia w reklamę firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, przejścia do aplikacji MotiFlow poprzez link partnerski i dokonania rejestracji lub zakupu;
  3. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  4. podszywania się za firmę MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania aplikacji MotiFlow
  5. uruchamiania stron w domenie automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  6. umieszczania stron w domenie w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie motiflowapp.com
  7. wykorzystywania materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Organizatora (hotlinkowanie) na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów.
 7. Przekierowanie na strony motiflowapp.com powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 8. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do firmę MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w MotiFlow jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie’).
 9. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie’ tego Partnera.
 10. Przypisanie Klienta na stałe następuje w chwili, gdy jego pierwsze zamówienie zmienia swój status na „opłacone” – Klient jest przypisywany na stałe do Partnera, któremu jest naliczana prowizja bezpośrednia od tego zamówienia. Klient raz przypisany na stałe jednemu Partnerowi nie może być przypisany na stałe innemu. Przypisanie na stałe jednemu Partnerowi nie wyklucza jednak zapisywania plików 'cookie’ innych Partnerów w systemie informatycznym tego klienta.
 11. Partner otrzymuje tzw. wieczną prowizję za każdym razem, gdy klient przypisany mu na stałe dokona zakupu w aplikacji MotiFlow. Wieczna prowizja jest niezależna od prowizji bezpośredniej – jeden Partner może otrzymać za dany zakup prowizję wieczną, a inny prowizję bezpośrednią. Jeden Partner może jednak otrzymać zarówno prowizję wieczną, jak i bezpośrednią (w sytuacji, gdy klient dokonujący zakupu jest przypisany do tego Partnera na stałe i w chwili zakupu w systemie informatycznym klienta zapisany jest plik 'cookie’ tego samego partnera).
 12. Warunkiem przyznania wiecznej prowizji za kolejne zakupy danego klienta jest posługiwanie się przez tego klienta tym samym adresem e-mail, którego klient ten użył przy pierwszym zakupie (w momencie przypisania na stałe do konkretnego Partnera). Warunek ten wynika ze sposobu identyfikacji klientów w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow , opartego na bazie adresów e-mail.
 13. Firma MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow dołoży wszelkich starań, w miarę możliwości technicznych, aby podawać hiperłącze Partnera, do którego przypisany jest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowej skierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mail promujących usługi MotiFlow).
 14. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu motiflowapp.com przez link Partnera przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od ilości punktów zebranych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu.
 15. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do motiflowapp.com w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie firmy MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 16. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za aplikację MotiFlow. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

§ 5
ZASADY WYDAWANIA KORZYŚCI ZA PUNKTY

 1. Na zasadach określonych w niniejszym § 5 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych wynikających z przeliczenia ilości zebranych punktów.
 2. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych po przeliczeniu z zebranych punktów, stanowić będzie kwotę równą lub większą niż 300 zł (słownie : trzysta złotych) dla pierwszej wypłaty i minimum 300 zł (słownie : trzysta złotych) dla wypłat kolejnych.
 3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana na adres Organizatora listem poleconym wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzającymi istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych – wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP) oraz wskazania sposobu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 30 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w odpowiednim do tego miejscu w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow a konkretnie w Panelu Partnera.
 5. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z przeliczenia posiadanych punktów do chwili zgłoszenia żądania, gdy kwota tych środków pieniężnych dorówna lub przekroczy 300 zł (słownie: trzysta złotych) dla pierwszej wypłaty i trzysta zł (słownie: trzysta złotych) dla każdej kolejnej, przy czym żądanie to musi być zgłoszone nie później niż do 5 dnia danego miesiąca, a rozliczenie punktów obejmuje cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie uzbierał punktów o wartości minimalnej kwalifikującej do wypłaty) licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora : MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, przy ul. Grochowskiej 31,60-277 Poznań. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.
 6. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
 2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich punktów i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać przeliczenia na złotówki i wypłaty uzbieranych punktów w Programie Partnerskim, jeśli ich suma wynosi przynajmniej 300 zł (słownie: trzysta).
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono punkty, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 5. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 6. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
 7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby aplikacja MotiFlow działała w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 8. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie aplikacji MotiFlow lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.
 9. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w sposób przewidziany dla zmian „Regulaminu korzystania z aplikacji MotiFlow”.

Załącznik nr 1

W JAKI SPOSÓB PROMOWAĆ STRONĘ ORAZ PRODUKTY FIRMY MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow, BY NA TYM ZARABIAĆ

Podstawowym Twoim narzędziem, dzięki któremu zarabiasz na zakupach Twoich użytkowników są Twoje linki partnerskie, kierujące na stronę główną motiflowapp.com.

Twój podstawowy link partnerski do motiflowapp.com to:

https://www.motiflowapp.com/a/4

Linki partnerskie możesz umieszczać:

 1. bezpośrednio w treści mailingów do Twoich użytkowników, w treści stron internetowych, na blogach, portalach społecznościowych itp.,
 2. w banerach i okładkach, które znajdziesz na stronie Programu Partnerskiego w dziale Twoje narzędzia. W przypadku banerów możesz ręcznie zapisać obrazek na swoim serwerze i podlinkować go swoim linkiem partnerskim, lub bezpośrednio skopiować gotowy kod znajdujący się obok banera i wkleić go na swoją stronę internetową lub w widget TEXT bloga, opartego na systemie WordPress.

CO TO JEST LINK PARTNERSKI I W JAKI SPOSÓB GO TWORZYĆ

Link partnerski składa się z adresu, na który chcesz przekierować użytkownika, z unikalnego identyfikatora, który wybrałeś(aś) podczas rejestracji w Złotym Programie Partnerskim oraz z nazwy kampanii, którą możesz dowolnie modyfikować.

Przykładowo Twój podstawowy link partnerski do motiflowapp.com to:

https://www.motiflowapp.com/a/4

[1234abcd] to jest Twój identyfikator Partnerski. Dzięki temu, każdy kto wejdzie na stronę MotiFlow przez taki link i zapisze się do wersji płatnej MotiFlow (np. dokonując jakiegoś zakupu) zostanie zapisany jako z Twojego polecenia. Ten element linku jest stały i nie zmieniaj go.

Gotowy link do produktów znajdziesz w zakładce ustawienia i edycja profilu (zarabiaj).

GDZIE ZNAJDĘ GOTOWY LINK PARTNERSKIE I INNE NARZĘDZIA DO PROMOCJI

Gotowe linki partnerskie wraz z innymi narzędziami do promocji MotiFlow i znajdziesz w zakładce ustawienia i edycja profilu (zarabiaj)

JAK LICZONE SĄ PROWIZJE PARTNERSKIE

Wyróżniamy jeden rodzaj prowizji Igo poziomu:

Prowizja bezpośrednia – 30%* – prowizję tę można otrzymać, gdy Klient wykona i opłaci zamówienie BEZPOŚREDNIO z linku partnerskiego Partnera, czyli przez tzw. cookie;

* wysokość prowizji może być inna, gdy produktem jest produkt specjalny lub produkt zewnętrzny, niepochodzący bezpośrednio z naszej oferty

Obliczenie prowizji:

cena katalogowa – kwota, za którą katalogowo można zakupić produkt w firmie MOTIFLOW Anna Pawlak projekt MotiFlow (bez żadnych rabatów);

 • rabat klienta – rabat, z którego klient skorzystał podczas zakupu (np. kodu rabatowego, promocji itp.)
 • cena katalogowa – rabat klienta = cena zapłacona przez Klienta

Twoja prowizja = cena ogólna – rabaty klienta * wartość prowizji (%)

Prowizje 2. poziomu liczone są od kwot prowizji 1. poziomu. Prowizja ta przyznawana jest od zarobków Partnera, który działa w Złotym Programie Partnerskim z polecenia innego Partnera. Prowizja ta wynosi 5%.

PRZESYŁANIE RACHUNKÓW/FAKTUR ZA PROWIZJE PARTNERSKIE

Akceptujemy zarówno faktury elektroniczne, jak i rachunki w takiej formie. 

Aby rachunek został zaakceptowany, muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. Rachunek musi zostać przesłany na adres e-mail: kontakt@motiflowapp.com
 2. Rachunek musi być własnoręcznie podpisany.
 3. Rachunek musi być wysłany w formacie PDF.

Dla faktur jedyną różnicą jest – brak konieczności podpisu (format PDF oraz wysyłka na adres: kontakt@motiflowapp.com – również muszą zostać zachowane).

Możliwe jest również wysłanie faktury VAT na adres Organizatora listem poleconym. Wiecej na ten temat przeczytasz w regulaminie ZPP.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Zapoznaj się z regulaminem ZPP. Przestrzeganie go jest bardzo ważne. Wejdź i przeczytaj »

DYSKUSJA NA FACEBOOKU 

Miejsce, w którym zawsze możesz o wszystko zapytać i liczyć na odpowiedź. Wejdź i przeczytaj »

PYTANIA 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z adresem e-mailowych: kontakt@motiflowapp.com.