POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK

Polityka prywatności Faceebook, od MOTIFLOW Anna Pawlak – projekt MotiFlow

Polityka prywatności na Facebooku Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ramach korzystania ze stron internetowych MotiFLow w ramach portalu społecznościowego Facebook.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Zależy nam, abyś wiedział, jakie Twoje dane pozyskujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z rejestracji w portalu MotiFLow przez połączenie z portalem FaceBook poprzez formularz rejestracji, zwany dalej „Formularz” 2. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Formularza tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych jest MotiFlow Anna Pawlak, Poznańska 106, 63-300 Pleszew, NIP 6171573579.

Jakie dane i w jaki sposób zbieramy? 1. Podczas wypełniania Formularza prosimy o podanie następujących danych („Dane osobowe”): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja 2. Zbieramy tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkowników w ramach Formularza. Podanie tych danych jest konieczne do zrealizowania celu, który opisaliśmy poniżej. 3. MotiFLow przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkowników w ramach Formularza w celu skontaktowania się z użytkownikiem, logowania w serwie i przedstawienia mu oferty świadczenia usług przez MotiFLow.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? 1. MotiFLow przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach Formularza zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie zgody, której użytkownik udzielił wypełniając Formularz. 2. Po nawiązaniu z MotiFLow współpracy, zasady przetwarzania Danych osobowych użytkownika będzie określać zawarta z MotiFLow umowa. 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane współpracującym z MotiFLow agencjom w celach kontaktu z użytkownikiem w imieniu MotiFLow oraz dostawcom narzędzi do e-mail marketingu– zgodnie z funkcjami określonymi w wypełnionym przez Formularzu. 4. W przypadku przekazania Danych osobowych wspomnianym podmiotom trzecim, dokładamy największych starań, by zapewniły one bezpieczeństwo danych, podjęły wszelkie działania w celu ochrony danych przed nienależytym wykorzystaniem i korzystały z danych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych i jakie masz uprawnienia? MotiFLow zapewnia użytkownikom prawo dostępu do treści Danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownik, którego dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MotiFLow zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez MotiFLow danych osobowych innemu niż MotiFLow administratorowi danych. Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia użytkownik powinien skontaktować się z MotiFLow kierując wiadomość na adres help@MotiFLow.pl.

Zmiany polityki prywatności Zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na niniejszej

stronie.https://www.motiflowapp.com/polityka-prywatnosci-fb